ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง สำหรับโรงพยาบาลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง โรงพยาบาลวิเชียรบุรี ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้    กล้องส่องตรวจและผ่าตัดไขสันหลัง จำนวน ๑  ชุด                    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย…

Details

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นวงกว้างทั่วประเทศไทยและทั่วโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือของผู้ที่จะมาสมัครพนักงานราชการทุกท่าน……

ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย และกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ใบสมัครพนักงานราชการ