ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการสาธารณสุข

ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง (ชั้น6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

แบบประเมินเลื่อนระดับควบแพทย์ ทันตแพทย์

แพทย์และทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี) สามารถส่งเอกสารล่วงหน้าได้ก่อน 6 เดือนแบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์-ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สป0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ว246 ลว 3 กพ.63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหา นวก.สส.ชช.บ ใน สสจ.พช.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหน.พวช.ชกพ. นวก.สส.ชกพ.

ประกาศรายชื่อฯผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ผอ.รพ.สต.นวก.สส.ชก และนิติกร ชก.

ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

63_19 พค.63 ประกาศรับสมัครนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)ครุฑ

63_19 พค.63หนังสือส่งประกาศรับสมัคร นวก.สาสุข เชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)ครุฑ

แบบใบสมัคร นวก.สาธารณสุข ชช. (ด้านบริการทางวิชาการ)