ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน(สอบข้อเขียน)23พย63

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการ ในสถานการณ์โควิด 19 ระยะที่ 3

เอกสารประกอบการรายงานตัวบรรจุเข้ารับการบรรจุราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการ

ในวันพุธ ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง (ชั้น6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พรก 29ตค63

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563                                                   ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  จำนวน 4 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลหล่มสัก)

2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข  (ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า)

3.ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์  (ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า)

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงานประจำสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ)

ประกาศรับสมัคร พรก 4 อัตรา (16-22ตค63)

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 12 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -09.00 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ1

เอกสารประกอบการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา พรก. 31สค63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุขสันต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลา ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2        (สอบสัมภาษณ์) เป็นวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์                                           ประกาศสอบสัมภาษณ์ พรก. 28สค63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันอังคาร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน พรก. 13สค63

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย