ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 12 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -09.00 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ1

เอกสารประกอบการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา พรก. 31สค63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุขสันต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเวลา ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2        (สอบสัมภาษณ์) เป็นวันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์                                           ประกาศสอบสัมภาษณ์ พรก. 28สค63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการสาธารณสุข

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  ในวันอังคาร วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน พรก. 13สค63

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 12 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครแพทย์แผนไทย

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบข้อเขียนพนักงานราชการ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในการสอบความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ (ข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป

ประกาศการเปลี่ยนแปลงเวลาในวันสอบข้อเขียน พรก.7สค63

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการสาธารณสุข

ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง (ชั้น6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

แบบประเมินเลื่อนระดับควบแพทย์ ทันตแพทย์

แพทย์และทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี) สามารถส่งเอกสารล่วงหน้าได้ก่อน 6 เดือนแบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์-ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สป0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ว246 ลว 3 กพ.63