ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ(สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการสาธารณสุข

ในวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง (ชั้น6) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศกำหนดวันสอบความรู้ความสามารถฯ (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป

แบบประเมินเลื่อนระดับควบแพทย์ ทันตแพทย์

แพทย์และทันตแพทย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ (ดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการมาแล้วเป็นเวลา 4 ปี) สามารถส่งเอกสารล่วงหน้าได้ก่อน 6 เดือนแบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์-ตัวอย่าง

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงาน

หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา และเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งระดับชำนาญการตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สป0208.10/ว246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ว246 ลว 3 กพ.63

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหน.พวช.ชกพ. นวก.สส.ชกพ.

ประกาศรายชื่อฯผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ผอ.รพ.สต.นวก.สส.ชก และนิติกร ชก.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 3 อัตรา (ข้อเขียน)

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นวงกว้างทั่วประเทศไทยและทั่วโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือของผู้ที่จะมาสมัครพนักงานราชการทุกท่าน……

ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย และกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ใบสมัครพนักงานราชการ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

  1. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน 2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2563 – 3 เมษายน พ.ศ.2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศฯรับสมัคร พรก. 3 อัตรา