ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับ รพร.หล่มเก่า

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน   จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง  อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน  จำนวน ๒ เครื่อง สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบล นาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น                ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็คทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.…

Details

สอบราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) สำหรับ รพร.หล่มเก่า

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                      จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                      ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๕ ตุลาคม…

Details

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) สำหรับ รพร.หล่มเก่า

                                           ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์              จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน…

Details

ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๒ คัน ให้กับ สสอ.ชนแดน และ สสอ.ศรีเทพ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี       ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จำนวน  ๒  คัน  สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน     สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์                      จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  ๒  คัน  สำหรับ  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                      ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น…

Details

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ที่ สสอ.ศรีเทพ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ    จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง                จังหวัดเพชรบูรณ์   โดย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีเทพ  ตำบลสระกรวด  อำเภอศรีเทพ  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๐,๐๐๐.๐๐…

Details

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ที่ สสอ.บึงสามพัน

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง                จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท…

Details

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ที่ สสอ.หนองไผ่

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง                จังหวัดเพชรบูรณ์   โดย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ๒.…

Details

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ ที่ สสอ.เขาค้อ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง                จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๗-๘ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๒ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๘๒,๓๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท…

Details

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ที่ สสอ.บึงสามพัน

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง                จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๕-๖  (๑ ครอบครัว)  เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๙๘ ตารางเมตร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน  ตำบลซับสมอทอด  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑  หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑,๑๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า…

Details

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ ที่ สสอ.ชนแดน

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๘ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง                จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ  ระดับ  ๕-๖  (๑ ครอบครัว)  เป็นอาคาร  คสล. ๒ ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ  ๙๘ ตารางเมตร  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชนแดน  ตำบลชนแดน  อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๒๗,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม คอร.                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้                ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า…

Details