ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๒๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓.…

Details

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

 ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                        จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง               จำนวน  ๓  ชุด ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า๑๙นิ้ว) จำนวน  ๓  เครื่อง ๓. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐ KVA (ระบบไฟฟ้า ๓ เฟส)                 จำนวน  ๑  เครื่อง ๔. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน                             จำนวน   ๕  เครื่อง ๕. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒             จำนวน  ๑๐ ชุด ๖.…

Details

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์           เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร                 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ๖ ชั้น ๑๔๔ เตียง พื้นที่ประมาณ ๔,๔๙๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า ตำบลนาแซง อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๑,๒๖๒,๓๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) โดยใช้ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ…

Details

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                  จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)                    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                  ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                  ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง                  ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                  ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา                  ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว                  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์…

Details

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๓ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว (คลินิคหมอครอบครัวนางั่ว) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล (คลินิคหมอครอบครัววังพิกุล) และ โรงพยาบาลชนแดน (คลินิคหมอครอบครัวชนแดน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๓ เครื่อง สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว (คลินิคหมอครอบครัวนางั่ว) , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังพิกุล (คลินิคหมอครอบครัววังพิกุล) และ โรงพยาบาลชนแดน (คลินิคหมอครอบครัวชนแดน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้                     เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ  จำนวน  ๓  เครื่อง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                 …

Details

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงสามพัน  ตำบลซับสมอทอด  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง  ณ โรงพยาบาลบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๙๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ                    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                 …

Details

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ จำนวน ๑ หลัง ที่ โรงพยาบาลบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์) จังหวัดเพชรบูรณ์  โดย  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเภสัชกรรม ทันตกรรม อำนวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น  พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒,๒๕๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลบึงสามพัน  ตำบลซับสมอทอด  อำเภอบึงสามพัน  จังหวัดเพชรบูรณ์  ๑  หลัง   ณ  โรงพยาบาลบึงสามพัน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐,๙๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ                    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                 …

Details