แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ แพทย์และทันตแพทย์

แบบประเมินเลื่อนควบแพทย์-ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการเลื่อนระดับเป็นชำนาญการ
โดยดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ 4 ปี ขึ้นไป
ทั้งนี้ต้นสังกัดสามารถส่งแบบประเมินฯได้ตั้งแต่ข้าราชการดังกล่าวดำรงตำแหน่งครบตามระยะเวลา ทั้งสถานะดำรงตำแหน่งหรืออยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนระดับต่อไป
แบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์

ผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562

ผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562

 

1. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

3. การควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2562

คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ