รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

 

003 004

หรือดาวน์โหลดได้ที่ – ดาวน์โหลดรายงานการประชุม

เอกสารนำเสนอการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2559

เอกสารนำเสนอการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกเวชระเบียน ปีงบประมาณ 2559 จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์

เอกสาร แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอกจังหวัดเพชรบูรณ์

เอกสาร แนวทางการบันทึกและตรวจประเมินคุณภาพเวชระเบียนผู้ป่วยนอกจังหวัดเพชรบูรณ์