ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๓ ชุด

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๓ ชุด                   จังหวัดเพชรบูรณ์   โดย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน ๓ ชุด  ตามรายการ ดังนี้ ยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน จำนวน  ๓  ชุด                   จัดสรรให้กับ ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหอย อ.หล่มเก่า            จำนวน  ๑  ชุด ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางั่ว     อ.เมืองเพชรบูรณ์    จำนวน  ๑  ชุด ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์     จำนวน  ๑  ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่…

Details