รายงานผลกำกับติดตาม ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EB 25)

รายงานผลกำกับติดตาม ตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Evidence-Based Integrity and Transparency Assessment : EB 25)

 

ดาวน์โหลด