ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 12 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -09.00 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ1

เอกสารประกอบการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา พรก. 31สค63

EB 25 (ไตรมาสที่ 4) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB 25 (ไตรมาสที่ 4) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่EB.25

EB 24 (รอบ 12) รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

EB 24 (รอบ 12) รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมEB.24

EB 16 รายงานการกำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12เดือน)

EB 16 รายงานการกำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12เดือน)EB.16