ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา พรก. 31สค63

EB 25 (ไตรมาสที่ 4) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

EB 25 (ไตรมาสที่ 4) รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่EB.25

EB 24 (รอบ 12) รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

EB 24 (รอบ 12) รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมEB.24

EB 16 รายงานการกำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12เดือน)

EB 16 รายงานการกำกับติดตามสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน (รอบ 12เดือน)EB.16

EB 12 ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี

EB 12 ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีEB.12