ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์

(ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โรงพยาบาลศรีเทพ)

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้

เอกสารโรงพยาบาลศรีเทพ 30102557