ผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562

 

1. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

3. การควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562