ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่ง นายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน)ระดับเชี่ยวชาญ และตำแหน่ง                ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครย้าย รอง ว.ผอก.เชี่ยวชาญ(หล่มสัก,ศรีเทพ,วังโป่ง,เขาค้อ) ลว.26 กค.62

แบบใบสมัคร รอง ว หรือ ผอก.เชี่ยวชาญ กค.62

หนังสือส่งประกาศรับสมัครย้าย ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์ ลว.26 กค.62