แบบประเมินเลื่อนควบแพทย์-ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการเลื่อนระดับเป็นชำนาญการ
โดยดำรงตำแหน่งในระดับปฏิบัติการ 4 ปี ขึ้นไป
ทั้งนี้ต้นสังกัดสามารถส่งแบบประเมินฯได้ตั้งแต่ข้าราชการดังกล่าวดำรงตำแหน่งครบตามระยะเวลา ทั้งสถานะดำรงตำแหน่งหรืออยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ
เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการจัดทำคำสั่งเลื่อนระดับต่อไป
แบบประเมินขั้นควบ แพทย์ ทันตแพทย์