ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ และตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มกราคม 2563 ประกาศรับสมัครย้าย ผอ.รพ.สต., นักจัดฯ, สสอ.หล่มเก่า