เนื่องด้วยปัจจุบันมีการระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เป็นวงกว้างทั่วประเทศไทยและทั่วโลก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเฝ้าระวัง

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือของผู้ที่จะมาสมัครพนักงานราชการทุกท่าน……

ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อย และกรอกใบสมัครให้ถูกต้อง ใบสมัครพนักงานราชการ