ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

63_19 พค.63 ประกาศรับสมัครนวก.สาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)ครุฑ

63_19 พค.63หนังสือส่งประกาศรับสมัคร นวก.สาสุข เชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)ครุฑ

แบบใบสมัคร นวก.สาธารณสุข ชช. (ด้านบริการทางวิชาการ)