ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ชำนาญการพิเศษ , นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ)ชำนาญการพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และตำแหน่งนิติกรชำนาญการ

ประกาศรายชื่อมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับหน.พวช.ชกพ. นวก.สส.ชกพ.

ประกาศรายชื่อฯผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย ผอ.รพ.สต.นวก.สส.ชก และนิติกร ชก.