ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสรรหา นวก.สส.ชช.บ ใน สสจ.พช.