ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข  จำนวน  2 อัตรา

ประกาศผู้ผ่านการสรรหา พรก. 31สค63