ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 – 12 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 08.30 -09.00 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ1

เอกสารประกอบการรายงานตัวบรรจุเข้ารับราชการ