ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน

ในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 3

(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/58 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563)

ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการ ในสถานการณ์โควิด 19 ระยะที่ 3

เอกสารประกอบการรายงานตัวบรรจุเข้ารับการบรรจุราชการ