ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ (ครุภัณฑ์การแพทย์  โรงพยาบาลศรีเทพ 1 รายการ)

ดังเอกสารที่แนบ ดังนี้

เอกสารโรงพยาบาลศรีเทพ ลว 11ธค57