ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้

ด้านวิชาการและนวัตกรรม จังหวัดเพชรบูรณ์ ปี 2558 พร้อมทั้งรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ

และ ผู้ที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องการทำวิจัยในมนุษย์

ตามเอกสารที่แนบ ดังนี้