ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ดังนี้