ประกาศเชิญชวน

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๖๐ Slices ที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 จังหวัดเพชรบูรณ์   โดย   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า  ๑๖๐  Slices   ที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี  จังหวัดเพชรบูรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
                  จ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๖๐ Slices  เป็นระยะเวลา  ๓  ปีๆละ  ๙,๓๕๔,๘๙๕ บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘,๐๖๔,๖๘๕ บาท  (ยี่สิบแปดล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)  ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นจำนวนเงิน ๒๘,๐๖๔,๖๘๕.๐๐ บาท (ยี่สิบแปดล้านหกหมื่นสี่พันหกร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)                 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้                
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย                
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย                
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ                
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง            
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย                
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา                
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว                
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้                
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น                
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phetchabunhealth.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๖๗๑๑๐๑๐ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ
 
   ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
   
ชัยวัฒน์ ทองไหม 
(นายชัยวัฒน์ ทองไหม)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  


หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูงแบบถ่ายภาพต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๑๖๐ Slices ที่ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์