สำหรับแพทย์/ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ที่ดำรงตำแหน่ง ระดับปฏิบัติการครบ 4 ปี (ควรส่งล่วงหน้า 6 เดือน)

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ แพทย์-ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ (เลื่อนระดับควบ)