ประกาศยกเลิกการรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์