รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 21 กันยายน 2564

ประกาศรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์