ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ต.เจ้าพนักงานธุรการ, ต.นักวิชาการเงินและบัญชี, ต.นักเทคนิคการแพทย์ และ ต.นักวิชาการสาธารณสุข สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์