ให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1- 7 ไปรายงานตัว เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุขฤทัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หากไม่ไปตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ