ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 -09.00 น ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หากไม่ไปตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์