ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

นโยบายและยุทธศาสตร์
แผนยุทธศาสตร์
วาระการประชุม คปสจ.
รายงานการประชุม คปสจ.
สรุปนิเทศงาน คปสอ.
ตรวจราชการ

บุคลากรในสังกัด กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์


นางบุษยา จันทรสุกรี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


นายธรณิศวร์ บุญแข็ง
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางจินตนา จิตนุ่ม
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาววิชชุดา วิชชาชัย
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน


นายพงศ์วณิช เจริญธีรวุฒิ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายวุฒินันท์ ทัพทวี
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายสรวิศ ลำทา
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นายศุภชัย ทักษิณ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาวสุภาวดี แก้วใหญ่
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ