เบอร์โทรศัพท์เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายชื่อหน่วยงานเบอร์โทรศัพท์โทรสาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์056-711010056-711299
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์056-717600, 717644056-717645
โรงพยาบาลหล่มสัก056-704120056-702912
รพร.หล่มเก่า056-709555056-709845
โรงพยาบาลเขาค้อ056-728074-77056-728059
โรงพยาบาลน้ำหนาว056-779130-1056-779033 ต่อ 113
โรงพยาบาลชนแดน056-761301-2056-761554
โรงพยาบาลวังโป่ง056-758224-5056-758226-116
โรงพยาบาลหนองไผ่056-781113-4056-782100,056-782294
โรงพยาบาลบึงสามพัน056-731284056-731285 ต่อ 167
โรงพยาบาลวิเชียรบุรี056-791267-9056-791268
โรงพยาบาลศรีเทพ056-799498
สสอ.เมือง056-711276056-711189
สสอ.หล่มสัก056-702023056-745348
สสอ.หล่มเก่า056-709286056-709027
สสอ.เขาค้อ056-728080
สสอ.น้ำหนาว056-779031
สสอ.ชนแดน056-761234
สสอ.วังโป่ง056-758219
สสอ.หนองไผ่056-781646056-782125
สสอ.บึงสามพัน056-731355 ต่อ 167
สสอ.วิเชียรบุรี056-791378056-791699
สสอ.ศรีเทพ056-799450