ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และมีพันธสัญญาในการพัฒนาระบบสุขภาพจังหวัด และการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นเมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน

เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการสุขภาพของชุมชนอย่างเข้มแข็ง และให้ประชาชน
มีขีดศักยภาพในการพึ่งตนเองทางสุขภาพ จัดการกับปัญหาวิกฤติทางสุขภาพ ภัยคุกคามทางสุขภาพได้

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาระบบเครือข่ายสุขภาพทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขของจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง มีพันธสัญญาในการร่วม จัดบริการ และการบริหาร สุขภาพของจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านที่สามารถสนองตอบต่อปัญหา และแนวโน้มความต้องการทางสุขภาพของพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนในทุกกลุ่มวัย อย่างทั่วถึง เป็นธรรม มีคุณภาพ และเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟื้นฟูสุขภาพ
การคุ้มครองผู้บริโภค

พัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร สมรรถนะความเชี่ยวชาญของบุคลากร และการบริการสุขภาพ และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมทางสุขภาพ สารสนเทศสุขภาพให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาพของจังหวัดได้อย่างมีมาตรฐาน และรองรับความต้องการในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ