ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่วันที่ 11-19 กรกฎาคม 2567

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๖/๖๕๐๕ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

แนวทางการดำเนินการย้าย หรือการโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สธ ๐๒๐๘.๐๖/๖๕๐๔ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

การสมัครและส่งเอกสารการสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 8 อัตรา)

การสมัครและส่งเอกสารการสมัครข้าราชการเข้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 5 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2567

ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีนี้มารายงานตัวเ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปี 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์