แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ แพทย์-ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ (เลื่อนระดับควบ)

สำหรับแพทย์/ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ที

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนัก