EB 4 (3.3) แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน พ.ศ.2564

แบบประเมินเลื่อนระดับชำนาญการ แพทย์-ทันตแพทย์ ระดับชำนาญการ (เลื่อนระดับควบ)

สำหรับแพทย์/ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ ที

แบบฟอร์มประกอบการประเมินเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษลงมา ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 246 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชากาารพัสดุ และตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำร