ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้

ประกาศรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศยกเลิกการรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์