ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๓ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า โรงพยาบาลเขาค้อ และ โรงพยาบาลน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการ

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

มอบใบประกาศเกียรติคุณประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับภาค ประจำปี 2564

มอบใบประกาศเกียรติคุณประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ To Be Number One ระดับภาค ประจำปี 2564

มอบใบประกาศเกียรติคุณประกวดการนำเสนอผลกา

ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๓ คัน สำหรับโรงพยาบาลบึงสามพัน,โรงพยาบาลศรีเทพและโรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวั