ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้

ประกาศรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม

ประกาศยกเลิกการรับสมัครหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ และหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต.นักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 กั

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ต.นักวิชาการพัสดุ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน พ.ศ.2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชากาารพัสดุ และตำแหน่งเภสัชกร สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รับสมัครสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และเภสัชกร (สอบสัมภาษณ์) วันที่ 19 สิงหาคม 2564