MOIT 3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

MOTI 3 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา