1. ระบบสุขภาพจังหวัดสามารถรองรับ และสร้างคุณค่าต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  2. ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคมมีส่วนขับเคลื่อนวาระสุขภาพของจังหวัดจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
  3. ประชาชนสุขภาพดี มีความสุขทางสุขภาพแบบองค์รวม ระบบสุขภาพชุมชนเข้มแข็ง พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ ชุมชนเพชรบูรณ์โดดเด่นเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลสุขภาพทุกกลุ่มวัยแบบองค์รวม และการจัดการโรคเรื้อรัง
  4. จังหวัดเพชรบูรณ์ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรคสำคัญของพื้นที่ให้ลดน้อยลง อย่างเป็นรูปธรรมในทุกหมู่บ้าน และผ่านมาตรฐานที่สูงกว่าเกณฑ์ประเทศ
  5. สถานบริการสุขภาพทุกระดับ มีคุณภาพ มาตรฐาน ที่ยั่งยืน มีผลสัมฤทธิ์ทางการแพทย์ในระดับสถานบริการมาตรฐานการสาธารณสุขชั้นนำ เป็นสถานบริการปลอดภัย ที่ประชาชนเชื่อมั่น วางใจได้ ในการบริการที่ยอดเยี่ยม และมาตรฐานการบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
  6. บุคลากรทางการแพทย์ บุคลากรการสาธารณสุขของจังหวัดมีความเชี่ยวชาญ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และบุคลากรเครือข่ายสุขภาพมีสมรรถนะดี บุคลากรทุกระดับ มีความสุข ภาคภูมิใจในการบริการสุขภาพประชาชน เป็นต้นแบบของคนสุขภาพดีให้แก่ประชาชน
  7. องค์กรสาธารณสุขทุกแห่งมีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ เข้มแข็งทางการเงินการคลัง มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  8. ระบบสุขภาพของจังภาคีหวัดมีความทันสมัย มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ สามารถรองรับการพัฒนาของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ