ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดติดตั้งไม่น้อยกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ สำหรับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้ง

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ในแต่ละต

แนวทางการส่งผลงานประเมินทันตแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ด้านทันตกรรม และทันตสาธารณสุข

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก มารายงาน

ลงทะเบียนการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ด้วยสำนักงานเขตสุขภาพที่ 2 แจ้งว่า สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้เขตสุขภาพดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงให้หน่วยงานดำเนินการจัดทำแผนการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งฯ