ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.ทับเบิก อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ ๓๖๙ ตร.ม. ที่ รพ.สต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกว

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรสำหรับทารกแรกคลอด จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

Rich Text Editor, templateData, Press AL

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๔ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๘ เตียง จำนวน ๑ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

                  ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน ๒ เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ตัวอย่าง ประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวัดเพชร

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT Scan) พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา จำนวน ๗๐ รายการ ระยะเวลา ๓ ปี สำหรับ โรงพยาบาลหล่มสัก

ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน ประกาศจังหวั

ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง (CT Scan) พร้อมโปรแกรมตรวจพิเศษด้านรังสีวิทยา จำนวน ๗๐ รายการ ระยะเวลา ๓ ปี สำหรับ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ ชุด สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ประกวดราคา