แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ ร่างคำขอ ปี พ.ศ. 2568 รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็ป จำนวน ๑ คัน สำหรับ รพ.สต.นาตะกรุด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณฺ์ เรื่อง ประกวดราค

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิตับติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประเมินบุคคล การย้าย การโอน และการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข -หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 1470 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูร์