รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ลำดับที่ชื่อปีที่เริ่มต้นดำรงตำแหน่งปีที่สิ้นสุดการดำรงตำแหน่ง
ขุนสะอาดเวชกรเริ่มต้น๒๔๙๖
ขุนนิยมสุขวิสุทธิ์๒๔๙๖๒๕๐๑
นายแพทย์อินทรง อินทรภักดี๒๕๐๑๒๕๐๒
นายแพทย์บรรจง ยันตดิลก๒๕๐๒๒๕๐๔
นายแพทย์บุญช่วย จันทร์เอี่ยม๒๕๐๔๒๕๑๑
นายแพทย์สุชาติ จันทร์บรรจบ๒๕๑๑๒๕๑๔
นายแพทย์ธวัชชัย เชี่ยวชาญวิทย์๒๕๑๔๒๕๑๖
นายแพทย์ประดิษฐ์ กาญจนพันธ์๒๕๑๖๒๕๒๔
นายแพทย์จำนงค์ ฉิมะพันธ์๒๕๒๔๒๕๒๕
๑๐นายแพทย์ปวงพล ภัทรากร๒๕๒๕๒๕๒๘
๑๑นายแพทย์พิพัฒน์ ตันติเจริญ๒๕๒๘๒๕๓๐
๑๒นายแพทย์วิจิตร มุนินทร๒๕๓๐๒๕๓๑
๑๓นายแพทย์ดิสสร ชาญราชกิจ๒๕๓๒๒๕๓๔
๑๔นายแพทย์สมาน รุ่งศรีทอง๒๕๓๔๒๕๓๔
๑๕นายแพทย์นรา นาควัฒนานุกูล๒๕๓๔๒๕๓๕
๑๖นายแพทย์ผจญ ศิริกาญจนพงศ์๒๕๓๕๒๕๓๗
๑๗นายแพทย์บุญเลิศ ลิ้มทองกุล๒๕๓๗๒๕๓๙
๑๘นายแพทย์สุบิน ศิริสังข์ไชย๒๕๓๙๒๕๓๙
๑๙นายแพทย์ธงชัย ซึงถาวร๒๕๓๙๒๕๔๔
๒๐นายแพทย์สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย๒๕๔๔๒๕๔๗
๒๑นายแพทย์ประวิ อำพันธุ์๒๕๔๗๒๕๔๗
๒๒นายแพทย์สุริยา รัตนปริญญา๒๕๔๗๒๕๕๐
๒๓นายแพทย์สุธี ธิติมุทา๒๕๕๐๒๕๕๓
๒๔นายแพทย์บุญชัย ธีระกาญจน์๒๕๕๓๒๕๕๕
๒๕นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ๒๕๕๕๑๕๕๘
๒๖นายแพทย์ชัยวัฒน์ ทองไหม๒๕๕๙๒๕๖๔
๒๗นายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์๒๕๖๔๒๕๖๕
๒๘นายแพทย์นราพงศ์ ธีรอัครวิภาส๒๕๖๕๒๕๖๖
๒๙นายแพทย์วิชาญ คิดเห็น๒๕๖๖ปัจจุบัน