ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง รายการ ก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น ที่ รพ.สต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์