ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน จำนวน 1 เครื่อง ให้กับ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์